MBKG แอปพลิเคชั่น

คำแนะนำการใช้งาน

ใบสมัครออนไลน์นี้ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วนคือ
1 )    ข้อมูลผู้ขอสินเชื่อ
2 )    ที่อยู่และช่องทางการติดต่อ
3 )    หลักประกัน
4 )    การแนบไฟล์เอกสาร

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน (ช่องที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง หากเว้นว่างท่านจะต้องให้ข้อมูล) โดยทำตามคำแนะนำอย่างระมัดระวังและโปรดเตรียมไฟล์เพื่อการแนบไฟล์ประกอบการสมัคร โดยสามารถตรวจสอบรายการเอกสารที่จำเป็นได้คำรับรองและคำอนุญาต

ผู้ขอสินเชื่อกับผ่าน "ใบสมัครออนไลน์" รับทราบและยินยอมว่า
1 )    การสมัครใช้บริการหรือให้ข้อมูลใดๆ ผ่าน "ใบสมัครออนไลน์" ถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแสดงให้เห็นว่าท่านยอมรับและตั้งใจจะสมัครขอสินเชื่อกับ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ("บริษัท") หรือ MBKG
2 )    การเข้าถึงและใช้ "ใบสมัครออนไลน์" บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บริษัท และการให้ข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์มนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นทรัพย์สินของบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลทั้งหมดของท่านเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ โดยวิธีการที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
3 )    ข้อความและเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดบนเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4 )    ให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มเอ็ม บี เค รวมทั้ง พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ติดต่อ สอบถาม ตรวจสอบข้อมูลของข้าพเจ้า เช่น ภูมิลำเนา คดีความ ข้อพิพาททางกฎหมาย การถูกพิทักษ์ทรัพย์ การบังคับคดี และประวัติอาชญากรรม (ถ้ามี) จากบุคคลหรือแหล่งข้อมูลใดๆ ได้
5 )    ตกลงปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัททุกประการและยินยอมชำระดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสมป์ ค่าประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) ตามระเบียบ และหรือประกาศของบริษัทฯ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า และรับทราบทั้งเงื่อนไข และข้อจำกัดของสินเชื่อ โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบชำระหนี้ที่เกิดขึ้นตามใบคำขอสินเชื่อนี้ให้แก่บริษัท
6 )    บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงาน ลูกจ้าง และบริวารของบริษัทฯ เรียก หรือรับเงินหรือสิ่งของผลประโยชน์ใดๆ จากท่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ไม่ดำเนินการหรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายรับสินบน

การปฏิเสธความรับผิด

บริษัทปฏิเสธความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขออนุมัติสินเชื่อผ่าน "ใบสมัครออนไลน์" และบริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

ความยินยอมในการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ("บริษัท") และบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค (เรียกรวมว่า "กลุ่มเอ็มบีเค") เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่กลุ่มเอ็มบีเค และพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อใช้ในกิจกรรมต่อไปนี้
•   เพื่อวิเคราะห์ความชอบและความสนใจ
•   เพื่อติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย การโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด อนึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการเก็บรวบรวม การยกเลิกความยินยอม สิทธิต่างๆของผู้ให้ความยินยอม และความหมายของคำว่า "บริษัท" "กลุ่มเอ็มบีเค" "พันธมิตรทางธุรกิจ" และคำที่ได้นิยามไว้อื่นๆ มีความหมาย และรายละเอียดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท